Ciało składa się z cząsteczek, a umysł z myśli…

Powszechnie Joga kojarzona jest z wyrafinowaną gimnastyką lub statyczną medytacją. Jednak samo to rozumowanie jest właściwe zbyt wąskie i fragmentaryczne. Joga bowiem jest kompleksowym systemem pracy z ciałem i umysłem, którego celem jest integracja prowadząca do wyzwolenia…

Na głębszym poziomie istnieje jaźń, która jest mikroskopijną duchową iskrą. Chociaż mała iskierka jest wielkości atomu to wprawia w ruch całe ciało, które jak wiemy, działa doskonale na tak wiele wspaniałych sposobów.

Ucząc tego systemu w Szkole Jogi rozwijane są przede wszystkim kwalifikacje praktykującego, tak aby miał możliwość odzyskania swojego oryginalnego statusu oraz wiedzy o jego rzeczywistej tożsamości.

8 ETAPÓW JOGI

W Szkole Jogi praktykowana jest Hatha Joga. To styl, który wiedzie do celu przez doskonalenie ciała. Wchodzi w skład ośmiostopniowej ścieżki jogi zwanej Astanga Jogą.

Astanga w sutrach przedstawiona jest jako ścieżka Radża Jogi, polegającej na skupieniu się na własnym umyśle. Ponieważ, wymaga to ogromnego wysiłku, słynny nauczyciel jogi Krishnamacharya włączył do praktyki Hatha Jogę, aby proces wyzwolenia uczynić bardziej przystępnym.

Asta znaczy ,,osiem”, anga zaś to ,,część”.  Zatem jest to system jogi składający się z 8 poziomów. Są to:

  • 1. yama - zasady etyczne,
  • 2. niyamy - wskazówki dyscypliny indywidualnej,
  • 3. asana - pozycje,
  • 4. pranayama - nauka i kontrola oddechu,
  • 5. pratjahara - wycofanie zmysłów,
  • 6. dharana - koncentracja,
  • 7. dhjana - medytacja,
  • 8. samadhi - wyzwolenie.

Cały system Jogi doskonale ukierunkowuje na odpowiednio: moralnym, fizycznym, emocjonalnym, umysłowym oraz intelektualnym poziomie praktykującego.

Około 2 tysięcy lat temu system ten opracował Maharishi Patanjali, który miał na celu zdejmowanie powłok skrywających najgłębsze pokłady naszego ,,ja”.

PAMIĘTAJ

PAMIĘTAJ

Nie ma jedynej słusznej metody Jogi. Każdy system i każdy nauczyciel mają własne pozycje, tempo, styl i intensywność ćwiczeń. Joga zawsze rozwija elastyczność ciała, umysłu oraz ducha i przez wiele wieków istnienia przyjmuje i honoruje wiele różnych metod. To od Ciebie tylko zależy, gdzie naprawdę znajdziesz swojego nauczyciela i przewodnika.

HATHA JOGA

Hatha Joga zmierza do opanowania fizycznego organizmu. Prowadzi do zjednoczenia świadomości indywidualnej ze świadomością absolutną, jednak w sposób dostosowany do potrzeb i typów psychologicznych, jak również różnych ich faz rozwoju. Wybór tej ścieżki Jogi będzie zależał od indywidualnych skłonności i zainteresowań. Powinien być decyzją zgodną z tym, do czego nas pociąga wewnętrzne przekonanie. Jest ono często głosem głębszej często jeszcze nie uświadomionej wiedzy o sobie samym.

Dla każdego człowieka istnieje pierwowzór w duchu – oczywiście dla każdego inny i jemu tylko właściwy i niepowtarzalny. Najczęściej każdy dąży do wydobycia i urzeczywistnienia tej wewnętrznej prawdy o sobie. Impuls, który skłania do wyboru dla siebie odpowiedniej ścieżki Jogi jest jak wybór dla siebie odpowiedniej pracy, jest wyborem właśnie tej wiedzy o sobie samym. Taka możliwość kroczenia dobraną ścieżka Jogi umożliwia wyzwolenie w nas ukrytej mocy i dążenie do jej spełnienia.
Praktykującym w mojej Szkole często przypominam o traktowaniu bardzo poważnie i przerobieniu dwóch pierwszych etapów ośmiostopniowej ścieżki jogi; yama i niyama. Wyjaśniając, że każdy, kto zechce sobie tę dyscyplinę narzucić i podporządkować się jej już jest na ścieżce Jogi, ponieważ inspiratorem i twórcą tej decyzji jest jego świadomość.

Warto sobie uświadomić, że wartość naszego charakteru nie jest czymś niezmiennym i nieuchronnym. To od nas samych zależy czy posiadane zasoby pozostaną pomnożone w osiągnięciu osobistego i duchowego rozwoju czy jałowo przeniesione przez życie w stanie niezmiennym.

√ MORALNE KRZYWDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:

—  Niechętne lub lekceważące odniesienie się do czyjejś życzliwości, chęci wyświadczenia nam przysługi. Taka odmowa jest odrzuceniem daru miłości, przyjaźni i często pozostawia głębokie psychiczne blizny.

—  Nie wolno służeniem kupować miłości i wymuszać wdzięczności, szczególnie gdy ofiarowuje się coś, o co nas nie proszono. Jest to obraźliwe i poniżające dla osoby, której chcemy usłużyć. Prawdziwe przysługi wykonuje się z radością i nie budzi to poczucia winy czy zadłużenia.

—  Przypisywanie ludziom złych motywów, podejrzewanie, obmawianie, zatrzymywanie uwagi na ich wadach i złych skłonnościach.

—  Podobnie jak zaczętą myśl, należy skończyć i z największą starannością wykonywać i kończyć rozpoczęte czynności.

—  Nie powinniśmy narzucać innym ludziom własnych przekonań i poglądów. Proponowanie komuś prawdy, której sam nie jest w stanie zrozumieć ani przyjąć może wytrącić jego kształty z własnego toru ewolucyjnego.

—  Doświadczenia życiowe należy traktować jako źródło wartości służące rozwojowi naszemu i innych. Wtedy braki przyjmujemy równie przychylnie jak dostatek, a porażki równie spokojnie jak powodzenia.

—  Pokój jest aktywną dynamiczną cechą harmonii wzajemnych stosunków grupy ludzi. Wojnę wywołują 3 zasadnicze przyczyny: lęk, niezadowolenie z siebie, poczucie braku. Posiadanie rzeczy, których nie posiadamy udaremnia możliwość cieszenia się tym, co już mamy. Bardzo wiele cierpienia pochodzi od kierowania uczuć i myśli do nietrafnie dobranego przedmiotu uwagi. Najbogatszy człowiek jest ten, który jest zadowolony z tego, co posiada i umie zrobić z tego pożytek. Jeśli ograniczamy się do zaspokojenia bieżących potrzeb zyskujemy czas, który możemy poświęcić na rozwój duchowy. Jednak, gdy tylko raz zapragnie zdobyć więcej niż jest mu do życia bezpośrednio potrzebne jego wysiłek nie będzie miał końca i zawsze będzie mu mało.

—  Przezwyciężenie ego w ćwiczeniu go w pokorze. Osoba pokorna nie utożsamia się z nędznym robakiem, bo to jest fałszywa pokora, za którym kryje się głęboki egotyzm. Natomiast, prawdziwa pokora uznaje swoje braki, jest uczciwa w stosunku do siebie samej i nie rości pretensji do bycia kimś innym niż jest w istocie. Uczciwa ignorancja jest lepsza niż roszczenie do rzekomej wiedzy.

– Zaprzeczeniem pokory jest pycha, która jako totalna akceptacja swojego ja wyklucza możliwość rozwoju. Upiera się przy akceptowaniu i obronie swoich błędów i braków. Sama dla siebie jest ołtarzem i kapłanem, przedmiotem nieustannej adoracji. Dla takiej sytuacji zaklinowania się swojego ego nauka Jogi poleca Pratjaharę.

ASANY

Hatha Joga uważana jest za najstarszą formę ćwiczeń psychofizycznych. Bardzo ważne są ćwiczenia fizyczne, choć raczej w łagodnej formie. Polega na odpowiednim balansowaniu oddechem w połączeniu z ruchem ciała i stanem umysłu. Figury wykonuje się powoli i dokładnie kontroluje oddech. Dobrze jest rozpocząć praktykę od Hatha Jogi. Jest ona usystematyzowana i precyzyjna. Wszystkie elementy praktyki następują logicznie po sobie. To sprawia, że praca nad sobą jest metodyczna, a dzięki temu bezpieczna.

√ POZOSTAŁE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z HATHA JOGI:

— zachowanie zdrowia, regeneracja, odmładzanie,
— poprawa w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych,
— mięśnie i skóra utrzymywane są w najwyższej formie,
— zakres ruchu w stawach jest wykorzystywany całkowicie, ale w sposób stopniowy, powolny i anatomiczny,
— kontrola oddechu i umiejętność koncentracji pomaga osiągnąć jasność umysłu i uspokoić system nerwowy,
— wzrasta poczucie własnej wartości i zaufania do samego siebie,
— na poziomie duchowym otwiera na transcendencję,
— możemy wreszcie poszerzyć naszą świadomość i otworzyć się na kosmos.

√ CO TO ZNACZY WYZWOLIĆ SIĘ PRZEZ JOGĘ?

Oznacza to pozbycie się źródła cierpienia tkwiącego w naszym umyśle. Natomiast tym, co ostatecznie uwalnia umysł od cierpienia jest poznanie prawdy o naturze rzeczywistości (wieczności).

√ CZY JOGA TO RELIGIA?

Nie. Ponieważ u podstaw jogi tkwi uniwersalność, dlatego może być praktykowana bez względu na wyznawaną religie, wiarę czy światopogląd. Brak w niej również dogmatów oraz konformizmu.

FI_Studio_Szkola_Jogi_Opole_Nauczyciel_1m